Ceisteanna Coitianta

Ceisteanna Coitianta?

Is é Printíseach ná duine a oibríonn i gcóir fostóir i gceird roghnaithe agus baieann siad amach na scileanna agus eolais ríochtanach le bheith i g’ceardaí cáilithe.

Cad iad na gceirdeanna clúdaithe ag Caighdeáin Bunaithe Printíseacht?

Meicnic Talamhaíocht*
Meicnic Aerárthach*
Bríceadóireacht agus Saor Cloiche
Cearpantóireacht agus Siúinéireacht
Oirtheoireacht Gléasra Foirgníocht*
Leictreach*
Ionstraimíocht Leictreach*
Córas Slándáil Leictreoneach*
Fairéir
Tíliú Úrláir agus Faillí*
Meicnic Mótar Troma *
Insliú Tionscail
Ionstraimíocht*
Feistiú Meicniúil Uathoibriú agus Cothabháil *
Déantúsaíocht Miotal
Meicnic Mótar*
Péinteáil agus Maisiúcháin*
Plástráil
Pluiméireacht*
Meáin Chló*
Cuisniúchán agus Aerchóirúchán*
Miotalóireacht Leatháin
Uirliseoireacht
Deisiú Ceap Feithicil *
Déantúsaíocht Adhmad agus Bailchríoch

Cad iad na cáiliochtaí oideachais riachtanach le bheith i printíseach?

Na mioncáilíochtaí oideachas, riachtanach le bheith i b’printíseach, ná 5 grád D sna scrúdaithe Teastas Sóisearach nú oideachas coibhéiseach, nú críochnú cúrsa Réamh-Printíseacht faofa, nú a bheith níos sinne ná 16 bliain d’aois agus tá ar a laghad trí bhliain taithí oibre iomchuí formheas ag SOLAS. Ach, loragaíonn rionnt fostóirí a thuilleadh cáilíochtaí oideachasúil.

An bhfuil a thuilleadh riachtanais?

Tá – caithfidh duine atá á lorg baint amach phrintíseacht i gceann deis na ceirdeanna marcáilte le * thuas, pas an scrúdú dathanna radharc “ Ishihara”.

Conas a cáilim i bprintíseach?

Caithfidh tú baint amach fostaíocht mar printíseach i do ceird roghnaithe. Caithfidh do fostóir a bheith ceadaithe printísigh a traenáil agus caithfidh tú clárú mar printíseach laistigh 2 seachtain ón earcaíocht. Roinnt romhnaithe ná:-

  • – Gaol, comharsa nú cara atá ag obair sa ceird
  • – Comhlachtaí áitiúil nú réigiúnta ag obair sa ceird
  • – Cláraigh le do Oifigeach Fostaíocht áitiúil ag léir amach do chuid suim i baint amach printíseacht. Deineann an Oifig Fostaíocht áitiúil iarracht post a fháil i gcóir daoine atá cláirithe i bpost.
Cad é a mionaois?

Is é 16 ná an mionaois.

Céin fhaide a thógan sé?

Tógann sé ar aleagdh 4 bhliain. An t’aon eisceacht ná i gcóir an cheird Meáin Chló le íos-ama 3 bhliain.

Conas a bhfuil printíseacht struchtúrtha?

Tá priniseachtaí go gineralta déanta suas le seacht céim, trí bunaithe amuigh ón phost agus ceithre gcinn bunaithe ar an b’post. An t’aon eisceacht ná printíseachtaí Tíliú Úrláir agus Faillí agus Meáin Chló, toisc go bhfuil cuig céim acu, trí bunaithe ar an b’post agus dhá ceann bunaithe amuigh ón phost.

Curthagh Oiliúint lasmuigh den phost ar fáil mar seo:

  • Céim 2 : Ionad Oiliúint
  • Céim 4 : Institiúid Teicneolaíochta nú Coláiste Breisoideachais
  • Céim 6 : Institiúid Teicneolaíochta nú Coláiste Breisoideachais

Olilúint san obair

  • Tá freagrachtaí ag fostóirí an oiliúint san obair a soláthar sna Céimeanna 1, 3, 5 agus 7.
Cé mhéid a mbeidh mé íochta i rith mo phrintíseacht?

Beidh tú íochta ráta printíseach. Bíonn difríocht sna rátaí atá íochta, breathan sé ar an ceird agus an sruth sa tionscal ina bhfui tú fostaithe. Ba chóir go lorgófá sonraí na rátaí pá i gcóir printíseach ó do fostóir ionchasach.

An bhfuil mé ábalta roghnú céin Ionad Oiliúint nú Institiúid Teicneolaíocht a théim go dtí?

Níl. Deantar iarracht printíseach a chuir i áit congarach go bhaile, ach ní tharlaíonn i cgonaí i gach cás. Printísigh atá ag fanacht an méid ama is ar an lá a deintear an sceidealú, cuirtear go an dtí ionad oiliúint is congraí ar an lá.

Cad a tharlaíonn muna théim go dti an Ionad Oiliúint nú Institiúid Teicneolaíocht nú Coláiste Breisoideachais nuair a ghlaoch orm?

Chuireann SOLAS a lán béim ar printísigh glac aon ofráil atá curtha a fáil mar muna thógfar é tá seans go n’deineach sé tréimhse an printíseacht níos faide agus béidir go mbeadh éifeachtaí airgeadais.

An bhfuil mé ábalta saoire a thógaint i rith an oiliúint lasmuigh den phost?

Níl tú abalta saoire a thógaint i rith do oiliúint laumuigh den phost.

An bhfuilim íochta nuair a tháim i Ionaid Oiliúint nú Institiúid Teicneolaíochta nú Coláiste Breisoideachais?

I rith oiliúint lasmuigh den phost, tá gach printíseach atá ag cáiliú íochta Liúntais Oiliúint Printíseach ó SOLAS/BOO agus nuair ata sé oiriúnach, tuarfar ranníocaíocht le h’aigh costais taisteal agus freastal.

Má theipeann orm le mo scrúdaithe, an bhfuil mé abalta iad athdhéanamh?

Má thá tú cuir siar (nuair nách bhfuair tú an íoschaighdeán i do measúnacht) béidir go lugfá leat do scrúdaithe a athdhéanamh dhá uair eile, más riachtanach. Ar an lámh eile, má theipeann ort ar do thriall deirneach, cuirfear deireadh le do phrintíseacht. Lugfar achomharc ar an deiridh a chuirtear ar do phrintíseacht agus má thá rathúil le do achomharc, tuairfear seans amháin eilie chuait.

Cad a tharlaíonn má théinn mo fostóir gan aon obair nú rinneagh mé iomarcach i rith mo phrintíseacht?

Deineann SOLAS/BOO gach iarracht carú a thuabhairt chuait i rith do phrintíseacht má fhaigheann tú fhéin i gcáis cosúil le seo. Bá chóir go dheinfear teagmhail le do Chomhairleoir Oiliúint atá chuir in úil chuait nuair a chláiríonn tú fhéin mar printíseach mar ta siad ábalta comhairle agus cúnamh a thuabhairt.

Má tháim déanta iomarcach agus níl me ábalta obair a fhailt i Éire, an bhfuil mé ábalta mo phrintíseacht leanúint thar lear?

Níl, déanfar machnamh ar aon tathaí oibre bainte amach thar lear le thaigh creidiúnú i gcoinne am caite.

Cad iad mo ionchais ghairme?

Ar chomhlánú rathúil do phrintíseacht, bronnadh Sainteastas Ceird Leibheal 6 chumhat. Tá sé seo aitheanta go Náisiúnta agus go h’Idirnáisiúnta mar riachtanais i gcóir stádas ceardaí. Is féidir leat do ghairm a chuir chun cinn srl. comhlacht-bunaithe, cros-oiliúina, breisoiliúint, bainisteoireacht nú féinfostaithe.

Staidéir sa bhreis – Gluaiseacht

Ar chomhlanú rathúil do phrintíseacht tá tú cáilithe i gcóir breithniúcháin le h’aigh iontráil isteach go dtí chláir céim gaolmhar atá soláthartha ag Institiúidí Teicneolaíochta ar choinníoll go aimsionn gach eile riachtanais speisialta. Eolais ar gluaiseacht le linn na h’institiúidí ag solathair áiteanna le h’aigh ardoideachais Sainteastais – Ceird go dtí leibhéal 7 agus 8 ar fáil ar suíomh gréasáin FETAC.
Gluaiseacht ó Ceird FETAC Sainteastas – Cúrsaí Ardoideachais

Ní theastaíonn uaim freastail ar an Searmanas Bronnta, a bhfaigh mé mo teastas gan a dul?

Gheobhfar é má cuirtear iarratas go dtí do oifig SOLAS/BOO áitiuil i do gceantar fostaíochta.

Má cháilíom mo cárta/teastas an bhfuil mé ábalta ceann eile a fháilt?

Tá SOLAS ábalta cárta eile a fháilte. Ba chóir go ndeintear iarratas i gcóir cárta eile go dtí Seirbhísí Printíseacht. Glaoch guthan : 01 6070966. Cuirfear táille ar gach earra ionaid. Cuireann DCCE amach iarchuntas don cáiliúchán go dtí daoine atá tar éis an príomh teastas a chailliúint. Gheofar foirmeacha ón Seirbhísí Phrintíseacht ag an uimhir thuas.

Print This